Sonar X1 Producer

Sonar X1 Producer

Cakewalk – Commercial – Windows
SONAR X1 Producer is the ideal choice for anyone serious about music production. Is the most complete music production package and offeradvanced technology, effortless workflow, and an interface that amplifies inspiration.

Tổng quan

Sonar X1 Producer là một Commercial phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Cakewalk.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sonar X1 Producer hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/11/2010.

Sonar X1 Producer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Sonar X1 Producer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Sonar X1 Producer!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Sonar X1 Producer cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.